1. Home
  2. Actueel
  3. Artikel
  4. Eigen behandeldienst of toch inhuren?

Eigen behandeldienst of toch inhuren?

30 jun 2021

De complexiteit van de zorg neemt toe en dat zien we ook terug in de woonzorgcentra en verpleeghuizen. Veel ouderenzorgorganisatie zijn dan ook in de transitie van traditionele woonzorg naar verpleeghuiszorg. Daar hoort de inzet van behandelaren bij, omdat de complexere zorg aanvullende expertise vraagt.

In de praktijk zien we dat er nog veel woonzorgcentra zijn, waar de behandeling qua inhoud en organisatie past bij een verzorgingshuis. De indicatiestelling laat soms behandeling toe maar soms is dat ook nog niet het geval. Deze zorgaanbieder heeft dan nog wat te doen als het gaat om inkoopafspraken met het zorgkantoor en het herijken van indicaties van bewoners. Verder zien we dat de behandelaren vooral op vraag worden ingezet. Behandelaren worden niet structureel of pro-actief ingezet, wat regelmatig leidt tot te late inzet met complicaties tot gevolg. De inzet van bijvoorbeeld een SOG of psycholoog moet altijd met toestemming van de huisarts gebeuren. Soms lijkt hier sprake te zijn van verschillende belangen. Er zijn verschillende manieren om behandelaren toe te voegen aan uw organisatie.

Wij zetten wat aandachtspunten en verschillen op een rij.

Eigen behandeldienst opzetten

  • Behandelaren in dienst van de zorgorganisatie zijn onderdeel van de organisatie. Zij verbinden zich en zijn desgewenst ook breder inzetbaar, zoals voor extra of andere taken dan behandelen bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers of deelnemen aan een werkgroep. De organisatie heeft zelf ook invloed op de samenstelling en bemensing van het team.
  • Bij een eigen behandeldienst is het zaak na te denken over de positionering en aansturing. Hoe verhouden behandelaren zich organisatorisch tot de zorg? Is er een aparte manager behandeldienst, of zijn er integraal verantwoordelijke managers?
  • In veel verpleeghuizen werken behandelaren voor verschillende productgroepen: Wlz, ELV, ZVW en/ of GRZ. Waar ligt het accent voor de organisatie? Welke keuzes worden gemaakt als het gaat om de verdeling en prioritering van behandelcapaciteit? Een vraagstuk dat niet altijd eenvoudig is op te lossen, maar wel structureel aandacht vraagt.

Behandelaren inhuren

  • De inhuur van behandelaren biedt de mogelijkheid om ‘bij de voorkant’ duidelijke afspraken te maken over wat wel of niet onder het takenpakket en de verantwoordelijkheden valt. Ook kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden over inzet en omvang van capaciteit en de daarmee samenhangende kosten. Het is daarom vaak wat gemakkelijker om met hen te evalueren en zo nodig aan te spreken.
  • De externe behandelaren brengen vaak een extra of frisse ‘bril’ mee, omdat zij vanuit een andere (zorg)organisatie komen en andere ervaringen meebrengen. Als er specifieke expertise nodig is van bepaalde disciplines dan kan deze gericht ingehuurd worden.
  • Als bepaalde behandelaren vanuit extern komen en anderen niet, is het belangrijk om na te denken over de positionering en aansturing. Een ander punt van aandacht hierbij is de regie op de inzet van behandelaren.

 

Ellen Sarr

NB bij kleinere instellingen is een eigen behandeldienst met 24/7 beschikbaarheid niet haalbaar

Share This