Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van De Impuls voor de Zorg, gevestigd te Baarn.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen De Impuls voor de Zorg en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door De Impuls voor de Zorg zijn aanvaard, met een schriftelijke bevestiging.

2. Grondslag offertes

Offertes van De Impuls voor de Zorg zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. De Impuls voor de Zorg voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

3. Ter beschikkingstelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt De Impuls voor de Zorg tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Voor zover een goede uitvoering dit vereist heeft De Impuls voor de Zorg het recht (delen van) het werk door anderen te laten uitvoeren. De Impuls voor de Zorg verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. De Impuls voor de Zorg zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

5. Tarieven

In het tarief van De Impuls voor de Zorg is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. In de opdrachtbevestiging staan de afspraken rond vergoeding van reiskosten en -tijd weergegeven.

6. Wijziging van opdracht, meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal De Impuls voor de Zorg in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Impuls voor de Zorg is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de overige kosten die worden gemaakt door De Impuls voor de Zorg, worden maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de declaratiedatum, tenzij door opdrachtgever en De Impuls voor de Zorg anders is overeengekomen. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft De Impuls voor de Zorg het recht de wettelijke rente te berekenen. Bij een eerste herinnering wordt € 15,00 in rekening gebracht; bij een tweede herinnering € 35,00. Indien er daarna nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan De Impuls voor de Zorg de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke. De Impuls voor de Zorg heeft het recht om per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de opdrachtbevestiging overeengekomen tarief te verhogen conform het door het CBS verstrekte prijsindexcijfer voor zakelijke dienstverlening van het voorgaande jaar.

8. Afsluiting van de opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van De Impuls voor de Zorg, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien door verschil van mening over de inhoud en of de uitvoering van de opdracht er geen of onvoldoende basis voor vertrouwen resteert, kan de opdracht door ieder der partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd bij aangetekend schrijven onder vermelding van de gronden. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst heeft geen financiële consequenties voor opdrachtgever. Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen. Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever heeft De Impuls voor de Zorg recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is.

10. Overmacht

De Impuls voor de Zorg is niet gebonden aan termijnen die worden overschreden ten gevolge van omstandigheden die buiten haar macht liggen (waaronder ziekte en/ of arbeidsongeschiktheid). Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen De Impuls voor de Zorg en opdrachtgever elkaar daarvan onmiddellijk in kennis stellen en zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11. Faillissement

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht zonder inachtneming van een opzegtermijn de overeenkomst te beëindigen.

12. Eigendom

Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door De Impuls voor de Zorg voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van De Impuls voor de Zorg. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van De Impuls voor de Zorg. Rapporten ten behoeve van de opdrachtgever zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van gebruik in de eigen organisatie. Voor al het overige is het auteursrecht van toepassing.

13. Vertrouwelijkheid en privacy van gegevens van opdrachtgever

De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hem in de uitoefening van zijn tijdelijke functie bij de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of die haar in de uitvoering van de functie ter ore komen. Hierbij wordt aangetekend dat binnen De Impuls voor de Zorg wordt gewerkt met sparringpartners, om de kwaliteit van de dienstverlening naar de klant te vergroten.

14. Aansprakelijkheid

Voor elke door De Impuls voor de Zorg aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. De Impuls voor de Zorg kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. De Impuls voor de Zorg is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van projecten.
Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door De Impuls voor de Zorg schriftelijk kenbaar is gemaakt.

15. Overig

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het opdrachtgever niet toegestaan om adviseurs en/of interim-managers welke namens of vanuit De Impuls voor de Zorg bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00 per overname/ doorstroom ZZP.

16. Annulering en ontbinding van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst t.b.v. scholing, training en coaching

1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging heeft opdrachtgever 14 dagen bedenktijd om kosteloos de overeenkomst te annuleren.
2. Schriftelijke annulering kan kosteloos tot 1,5 maand voor de afgesproken 1e trainingsdag. Daarna worden er annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Bij annulering tussen 1,5 maand en één maand voor aanvang van afgesproken 1e trainingsdag wordt er 10% van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs in rekening gebracht.
b. Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van afgesproken 1e training dag wordt er 50% van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs in rekening gebracht.
c. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de afgesproken 1e trainingsdag wordt de hele in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs in rekening gebracht.
3. Annuleringen worden uitsluitend in behandeling genomen per e-mail of schriftelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
4. Als het aantal deelnemers lager is dan het opgegeven aantal vindt geen restitutie dan wel prijsverlaging plaats.
5. Een deelnemer kan zich (bij overmacht) en in overleg met De Impuls voor de Zorg laten vervangen door een deelnemer met gelijke kwalificaties.
6. Bedragen die De Impuls voor de Zorg al heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

17. Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.